YoonHee Jeong

Tokyo, Japan

Nov 7, 2017 ~ Nov 9, 2017

Tokyo

Japan

Nov 7, 2017 ~ Nov 9, 2017

# 2

(Được dịch) Asakusa Sensoji cũng mong muốn được lập hóa đơn và tengdong để ăn, và những ngày bị mờ.

(Nguyên bản) 아사쿠사 센소지 소원도 빌고 텐동도 먹고 날은 흐려도 좋았다.

1

# 2

(Được dịch) Asakusa Sensoji Đây là một điểm bắn.

(Nguyên bản) 아사쿠사 센소지 여기는 샷 스팟.

..

(Được dịch) Sky Tree và bia

(Nguyên bản) 스카이트리랑 맥주랑

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share