Celine Valdez

Tokyo, Japan

Nov 2, 2017 ~ Nov 9, 2017

Tokyo

Japan

Nov 2, 2017 ~ Nov 9, 2017

..

(Được dịch) Nó đẹp để thăm Tokyo! Tôi rất thích. 😘

(Nguyên bản) Its nice to visit Tokyo! I enjoyed alot. 😘

3

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share